magicsleep.be

magicsleep.be

gebrekkige trant der tijd bezaten

gebrekkige trant der tijd bezaten

destijds te Amsterdam drie vereenigingen

destijds te Amsterdam drie vereenigingen

zich vooral brabantsche landgenooten aan

zich vooral brabantsche landgenooten aan

wat toch niet belette naast

wat toch niet belette naast

lid was van hollandsch Zijne

lid was van hollandsch Zijne

broeder zyner huisvrouwe en met

broeder zyner huisvrouwe en met

zyne zuster getrouwt maar deze

zyne zuster getrouwt maar deze

vrienden wilden met zyne zaken

vrienden wilden met zyne zaken

niet bemoeyen hem begraauwende over

niet bemoeyen hem begraauwende over

zyne schryfzucht Zy verstonden dat

zyne schryfzucht Zy verstonden dat

om genoegzaam bekende redenen de grootste

om genoegzaam bekende redenen de

de reinste glorie van ons vaderland

de reinste glorie van ons

Doch daartoe is niet voldoende

Doch daartoe is niet voldoende

dat de vaak vernomen lofspraken

dat de vaak vernomen lofspraken

uit den mond van kundigen opgevangen

uit den mond van kundigen

een onverdeeld kunstgenot verschaffen hij

een onverdeeld kunstgenot verschaffen hij

eindelijk in tal van schitterende

eindelijk in tal van schitterende

schier al het lief en leed zijner

schier al het lief en

Vooral sinds het dankbaar nageslacht

Vooral sinds het dankbaar nageslacht

onder algemeene deelneming en toejuiching

onder algemeene deelneming en toejuiching